Меню Затваряне

Oдобрение по ОП „Иновации и конкурентоспособност”


Фирма „Бласт Инженеринг“ ЕООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, Управляващ  орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност” за изпълнение на проект по ОПИК 2014-2020.

Проект BG16RFOP002-2.040-0932-C01 / 15.12.2020 “Подобряване на производствения капацитет на „Бласт Инженеринг“ ЕООД”,   е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е подобряване на производствения капацитет и повишаване качеството на крайните продукти на Бласт Инженеринг ЕООД. С проекта, фирмата цели да внедри ново производствено оборудване (абкант; гилотина; инсталация за дробеструйно почистване на метали и дробометна машина), които се използват за производството на крайните продукти на фирмата – филтри, камери за боядисване и за бластиране. Чрез въвеждането на новото оборудване ще се подобри производствения процес, ще се повиши производителността и ще се намалят производствените разходи, като се подобри качеството на крайния продукт, като по този начин фирмата ще може да отговори на обема на заявки. Целта на фирмата е чрез закупуването на новото оборудване да се разшири производствения капацитет и като следствие, да се разшири пазарното си присъствие. С новото оборудване ще е възможно да се подобри производството на всички изделия от портфолиото на компанията. Допълнителен ефект ще бъде намалението на себестойността на изделията, повишаването на качеството на продукцията и съкращаване на времето за производство на един продукт.

Очакваните резултати в краткосрочен план (две години след края на проекта) са:

–        Увеличаване на приходите от продажби с 15,43%;

–        Нарастване на производителността на труда с 19,27%;

–        Увеличаване на производствените мощности на фирмата;

–        Разширяване на дейността на компанията, вследствие на увеличаване на производствения капацитет на предприятието

Общият бюджет на проекта възлиза на 487 900.00 лв., като безвъзмездното съфинансиране от страна на ОП „Иновации и конкурентоспособност” е в размер на 341 530.00 лв. или 70% от общите допустими разходи по проекта. Останалите средства ще се осигурят от бенефициента.

–––––––––––-–––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

 

Проект   BG16RFOP002-2.040-0932-C01 / 15.12.2020 “Подобряване на производствения капацитет на „Бласт Инженеринг“ ЕООД,   финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Бласт Инженеринг“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.